Zápisnice a uznesenia

zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 8.8.2018         Uznesenia OZ z 8.8.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.6.2018      Uznesenia OZ z 16.3.2018

prílohy: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Ivachnová za rok 2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.3.2018 Uznesenia OZ z 28.3.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.1.2018     Uznesenia zo zasadnutia OZ 24.1.2018

 Prílohy: Správa o kontrolnej činnosti

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017    Uznesenia zo zasadnutia Oz z 13.12.2017

Prílohy: Pripomienky k návrhu rozpočtu

            Vyjadrenie kontrolórky obce k pripomienkam k návrhu rozpočtu

            Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 18.10.2017   Uznesenie zo zasadnutia OZ z 18.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.9.2017  Uznesenie zo zasadnutia OZ z 27.9.2017 

 Príloha: Pripomienky pána Budiaka  

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.8.2017  Uznesenie zo zasadnutia OZ z 22.8.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21.6.2017 Uznesenie zo zasadnutia OZ z 21.6.2017

  Príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.3.2017 a uznesenie  zo zasadnutia OZ z 28.3.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.1.2017 a uznesenie zo zasadnutia OZ 25.1.2017

Príloha: Správa o kontrolnej činnosti

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2016 a uznesenie zo zasadnutia OZ 13.12.2016

    Príloha : Stanovisko k návrhu rozpočtu

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.11.2016  Uznesenie zo zasadnutia OZ 22.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 7.9.2016   Uznesenie zo zasadnutia OZ 7.9.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15.6.2016   Uznesenie zo zasadnutia OZ 15.6.2016

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 31.3.2016

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 28.1.2016

 Prílohy k zápisnici: Návrh plánu kontrolnej činnosti

                             Správa o kontrolnej činnosti

Zápisnice a uznesenia rok 2015

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2015

Prílohy k zápisnici : Stanovisko kontrolórky k rozpočtu obce,

                             Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce 

 

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 23.11.2015

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 21.9.2015

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 24.6.2015

Zápisnica z pracovnej porady OZ zo dňa 3.6.2015

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 30.4.2015

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 24.2.2015

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 14.1.2015

 

Zápisnice a uznesenia rok 2014