Všeobecné záväzné nariadenia

VZN rok 2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na  mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 

 

VZN rok 2016

VZN č. 3/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu: a) za pobyt detí v MŠ b) nákladov a podmienky úhrady v ŠJ

Návrh VZN č. 3/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu...

VZN č.2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ....

Návrh VZN č.2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ...

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

Návrh VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

 

VZN rok 2015

 VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 3/2015o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane

 VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej, umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016

 

Návrh VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Návrh VZN č. 3/2015o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane
 

Návrh VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej, umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016

         Doplnok č. 1/2014 ku VZN obce č.9/2006

  • VZN č.1 2013
  • VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2013
  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivachnová č. 4/2012 o určení výšky dotácie a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2012
  • VZN o trhových miestach
  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivachnová č. 4/2012
  • Všeobecne závazné nariadenie obce o dani z nehnuteľnosti
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivachnová