Tlačivá

Súpisné čísla na budovy

Doklady- Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vy­daniu listiny o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
  • kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
  • zameranie adresného bodu (súradnice vchodu do domu vyhotovené geodetom z GP pre kolaudačné rozhodnutie
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

 

Drobná stavba

Tlačivo - ohlásenie drobnej stavby

Tlačivo - ohlásenie stavebných úprav

 

Stavebné povolenie

Žiadosť - súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia

Kolaudácia 

Žiadosť - súhlas k užívaniu malého zdroja znečistenia

Výrub drevín

Žiadosť - výrub drevín