Rozhodnutie o umiestnení stavby - Miestna komunikácia a parkovisko pri cintoríne