Profil verejného obstarávateľa

Obec Ivachnová je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejným obstarávateľom, a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Ivachnová

Sídlo: č.7, 034 83  Liptovská Teplá

Štatutárny zástupca: Vladimír Guoth, starosta obce

Číslo účtu: 8304598001/5600

IČO: 00590444

DIČ: 2020589978

IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Telefón: +421 044 43 92 215

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.

2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.

3. zákazky podprahové podľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo vestníku – www.uvo.gov.sk , ako aj vo svojom profile na svojej webovej stránke.

4. zákazky s nízkymi hodnotami zverejňuje vo svojom profile ak to okolnosti hospodárnosti a efektívnosti v súlade so smernicou predmet obstarania umožňuje.

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

1. verejná súťaž (VS)

2. užšia súťaž (US)

3. rokovacie konanie (RK)

4. súťažný dialóg (SD)

 

Štvrťročný prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 EUR 

 

V zmysle § 9, ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný obstaravateľ povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:

  1. hodnotu zákazky
  2. predmet zákazky
  3. identifikáciu úspešného uchádzača

 

rok 2016 IV. štvrť rok

predmet uspešný uchádzač hodnota v EUR bez DPH
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ivachnová OREX s.r.o., Ružomberok 19 966,26
Zhotovenie zábradlia pozdĺž nábrežia rieky Váh v obci Ivachnová

Filip Baďo

Ivachnová

17 800,-